ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ: 31.05.2019ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ದಿನಾಂಕ: 31.05.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 14th June 2019

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ದಿನಾಂಕ: 31.05.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. .12th June 2019

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ದಿನಾಂಕ: 31.05.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .12th June 2019

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ದಿನಾಂಕ: 31.05.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ .
12th June 2019

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ದಿನಾಂಕ: 31.05.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಮೂಲ ವೃಂದದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.
12th June 2019

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ದಿನಾಂಕ: 31.05.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
. 12th June 2019

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ದಿನಾಂಕ: 31.05.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
12th June 2019.

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ದಿನಾಂಕ: 31.05.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಮೂಲ ವೃಂದದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
12th June 2019.

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ದಿನಾಂಕ: 31.05.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
12th June 2019.

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ದಿನಾಂಕ: 31.05.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಅಟೆಂಡರ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
12th June 2019

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ದಿನಾಂಕ: 31.05.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಪರಿಚಾರಕರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
12th June.

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ದಿನಾಂಕ: 31.05.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
12th June 2019.

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ದಿನಾಂಕ: 31.05.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಮೂಲ ವೃಂದದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
12th June 2019.
 
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಬೆಂಗಳೂರು
ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ,
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ,
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
© ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಭಾರತ.
ಎಲ್ಲಾ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರುಗಳ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 30.06.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.19th July
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಮೂಲ ವೃಂದದ  ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.19th July
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಮೂಲ ವೃಂದ & ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ
                     ಸಹಾಯಕರು ಅಂತಿಮ
ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 30.06.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.3rd Aug.
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಾಲಕರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
3rd Aug.
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ -
ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು,ಹಿರಿಯ,ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ
                     ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು,
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 30.06.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.2nd Aug
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ -
ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು,ಹಿರಿಯ,ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ
                     ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು,
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 30.06.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.2nd Aug
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಅಂತಿಮ  ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ದಿನಾಂಕ :30.06.2009 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.2nd Aug
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ -
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 30.06.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.26th July
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ -
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರುಗಳ  ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 30.06.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.25th July
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 30.06.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.22nd July
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ -
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 30.06.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.12th July