ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್: ವಿಷಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಇರುತ್ತದೆ
ಆಯುಕ್ತರು, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 01. ಇಮೇಲ್: bngcce@kar.nic.in
ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ:
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಸೈಟ್ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ:
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ
ಬೆಂಗಳೂರು
©  ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಭಾರತ
The Department of Collegiate Education invites ONLINE applications from eligible
candidates for selection of Guest Faculty on ad-hoc basis for Government First
Grade Colleges in  Karnataka. The  candidates should register through ONLINE
indicating their  choice  of  colleges and by  furnishing information as per online
format. Selection of candidates will be done based on Marks/ Weightage.
Important Web Links for Candidates

General Instructions to Candidates:
   Selection of Candidates is purely on ad-hoc basis.
   All the original certificates must be produced at the time of Reporting in the
       college of choice.
   The candidates selected as Guest Faculty should carry out specified hours
       of teaching assignment.
   The candidate is allowed to work only in one Government First Grade
      College.
   The academic assignment is only till the end of term days and as per 
       calendar of events of the respective University or till the workload exists.
   Applications have to be submitted ONLINE only and applications in any
       other form/ mode will not be accepted.
          For clarification and queries Emil Us
                   dce.guestfaculty@gmail.com
    ⬗ Note - Guest Faculty Selection Process at Colleges 24th  July
   
    ⬗
Circular - Guest Faculty Selection(Regarding Equvilance Subjects) 20th  July
     
    ⬗
Circular -Selection of Guest Faculty in Colleges for the year 2018-1916th  July

    ⬗ Circular - Selection of Guest Faculty for the year 2018-19 3rd  July
Instructions for Registration

   A candidate can REGISTER only once.

   Fresh candidates who have not applied  can submit Application
       using
“New Application” link

   Candidates who have applied/worked during 2017-18 or before
       can renew their application with latest information
       using form
“Application  Renewal” link.

   Submitted or renewed applications for 2017-18 or before can be
       edited for making changes using “
Edit Application” link.

   Fields marked with “*” are mandatory.
   After filling-up of the online format and ensuring proper entry of data, click on “Send OTP to Submit….” button.
   One-time-password (OTP) will be sent to the mobile number of the candidate through SMS (as per mobile phone number entered in online
       application form).
   Candidate has to enter OTP, received through SMS, in the box prided. In addition, security code (CAPTCHA characters) displayed on screen, has
       to be entered in the box provided, before clicking on “Submit” button.
   Clicking the “Submit button completes the process of Registration.
   After successful Registration, system will generate and display Application ID on display screen and the same will be shared with the candidate
       through SMS and Email.
   Applications already submitted or renewed for 2017-18 or Before can be edited for making changes using Edit Submitted Form link