ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ
  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು
  ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
1
ಬೆಂಗಳೂರು
ಡಾ. ಆರ್ ಕೆ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು
080-22260196
jdofficebangalore.2009
@gmail.com
2
ಮೈಸೂರು
ಡಾ. ಶ್ರೀಷ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್.ವೈ.
0821- 2426696 
jdmysore@gmail.com
3
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ
08182- 240056.
rjdce.smg@gmail.com
4
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ಮಹೇಶ್ ರಾವ್
0824- 2422876
jdmangalore@gmail.com
5
ಧಾರವಾಡ
ನೀಲಾಂಬಿಕ ಎಸ್.
ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ
0836- 2447554
jdce2010@gmail.com
6
ಕಲ್ಬರ್ಗಿ
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ . ಸಿ.ಪಿ.
ಬ್ರಹ್ಮನಪಾಡ್
08472- 222065
jdirglb2015@gmail.com
ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್: ವಿಷಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಇರುತ್ತದೆ
ಆಯುಕ್ತರು, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 01. ಇಮೇಲ್: bngcce@kar.nic.in
ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ:
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಸೈಟ್ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ:
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ
ಬೆಂಗಳೂರು
©  ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಭಾರತ
Innsbruck, Austria
web counter
free hits counter