ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ   ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು          ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
1 ಬೆಂಗಳೂರು ಡಾ. ಆರ್ ಕೆ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು 080-22260196 jdofficebangalore.2009@gmail.com
2 ಮೈಸೂರು ಪ್ರೊ. ಆರ್. ಮುಗೆಶಪ್ಪ 0821- 2426696  jdmysore@gmail.com
3 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ 08182- 240056. rjdce.smg@gmail.com
4 ಮಂಗಳೂರು ಡಾ. ಅಪಾಜ್ಜಿ ಗೌಡ 0824- 2422876 jdmangalore@gmail.com
5 ಧಾರವಾಡ ನೀಲಾಂಬಿಕಾ ಸ್ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ. 0836- 2447554 jdce2010@gmail.com
6 ಕಲ್ಬರ್ಗಿ ಸಿಬಹ್ಮನಾಪಾದ್ 08472- 222065 jdirglb2015@gmail.com
 
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಬೆಂಗಳೂರು
ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ,
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ,
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
© ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಭಾರತ.