ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ,
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
2
ನೇ ಮಹಡಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡ,
ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: +91-080-22343904,223439054
ಇಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ನಂ: 22343904, 22343905
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
1 ಡಾ. ಮಂಜುಳಾ ಎನ್. ಐಎಎಸ್ ಆಯುಕ್ತರು 080-22263327 dce.commissioner@gmail.com
2 ಪ್ರೊ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಪ್ಪ ಎಸ್. ನಿರ್ದೇಶಕರು 080-22343901 director182016@gmail.com
3 ಶ್ರೀ ಸಿಬಹ್ಮನಾಪಾದ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080-22343903 cce.adc@gmail.com
4 ಜಗದೀಶ್ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು 080-22355927 dce.cao@gmail.com
5 ಪ್ರೊ.ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ ಟಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಶೈಕ್ಷಣಿಕ) & ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ 080-22343982 dce.academic@gmail.com
6 ಎಂ.ಎಸ್. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080-22341604 ao1-cce-ka@kar.nic.in
7 ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸಂಯೋಜಕಾಧಿಕಾರಿ (ನ್ಯಾಕ್) 080-22343980 slswamy@gmail.com
8 ಎಂ.ಎಸ್. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
(ಪ್ರ)
080-22343982 ao1-cce-ka@kar.nic.in
9 ಎಂ.ಎಸ್. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು
(ಪ್ರ)
080-22341604 ao1-cce-ka@kar.nic.in
10 ಡಾ. ನಂದಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
080-22373130 dd1-cce-ka@kar.nic.in
11   «±ÉõÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 080-22343981 dce.specialofficer@gmail.com
ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
1. ಶ್ರೀ ಎ. ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದ್ ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 080-22343982 placementcell.dce@gmail.com
2 ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆರ್. ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 080-22343905,04
Extn 242
dce.ugcpmc@gmail.com
3 ಡಾ. ಸುಮನ ಕೆ.ಎಸ್. ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 080-22343980 dce.specialofficer@gmail.com
5
ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜಿ.
ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 080-22373130 dce.ugcpmc@gmail.com
6 ಡಾ. ರವಿ ಕೋಲಾರ್ಕರ್ ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 08022343904 dce.edusat2013@gmail.com
 
 
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಬೆಂಗಳೂರು
ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ,
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ,
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
© ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಭಾರತ.