ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು
ಪದನಾಮ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
1
ಡಾ. ಮಂಜುಳಾ ಎನ್. ಐಎಎಸ್
ಆಯುಕ್ತರು
080-22263327
bngcce@kar.nic.in
2
ಪ್ರೊ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಪ್ಪ ಎಸ್.
ನಿರ್ದೇಶಕರು
080-22343901
bngcce@kar.nic.in
3
ಶ್ರೀ. ಉದಯ್ ಶಂಕರ್
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
080-22343903
bngcce@kar.nic.in
4
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ. ಶಿಲ್ಪಾ, ಕೆಎಎಸ್
ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು
080-22355927
cao-cce-ka@kar.nic.in
5
ಪ್ರೊ.ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ ಟಿ
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಶೈಕ್ಷಣಿಕ) &
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ
ಅಧಿಕಾರಿ
080-22343982
dce.academic@gmail.com
6
ಎಂ.ಎಸ್. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
080-22341604
ao1-cce-ka@kar.nic.in
7
ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ
ಸಂಯೋಜಕಾಧಿಕಾರಿ (ನ್ಯಾಕ್)
080-22343980
slswamy@gmail.com
8
ಎಂ.ಎಸ್. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ
¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
080-22343982
ao1-cce-ka@kar.nic.in
9
ಎಂ.ಎಸ್. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು
080-22341604
ao1-cce-ka@kar.nic.in
10
ಡಾ. ಎನ್. ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
080-22373130
dd1-cce-ka@kar.nic.in
11
 
«±ÉõÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
080-22343981
dce.specialofficer@gmail.com
ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
Sl. No.
Name of the  Officer
Designation
Contact Number
E-mail id
1.
ಶ್ರೀ ಎ. ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದ್
ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
080-22343982
placementcell.dce@gmail.com
2
ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆರ್.
ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
080-22343905,04
Extn 242
dce.ugcpmc@gmail.com
3
ಡಾ. ಸುಮನ ಕೆ.ಎಸ್.
ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
080-22343980
dce.specialofficer@gmail.com
5

ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜಿ.
ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
080-22373130
dce.ugcpmc@gmail.com
6
ಡಾ. ರವಿ ಕೋಲಾರ್ಕರ್
ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
08022343904
dce.edusat2013@gmail.com
ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ,
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
2 ನೇ ಮಹಡಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡ,
ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: +91-080-22283758,22343794
ಇಮೇಲ್: bngcce@kar.nic.in
ಇಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ನಂ: 22343904, 22343905