Department Officers
PÀæªÀÄ
¸ÀASÉå
C¢üPÁjUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ
¥ÀzÀ£ÁªÀÄ
zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå
E-ªÉÄïï Lr
1
qÁ. ªÀÄAdļÁ J£ï. LJJ¸ï
DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ
080-22263327
bngcce@kar.nic.in
2
¥ÉÆæ. JA.PÉ. £ÁAiÀÄPï
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ
080-22343901
bngcce@kar.nic.in
3
¥ÉÆæ. ªÀįÉèñÀégÀ¥Àà J¸ï.
ºÉZÀÄѪÀj ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ
080-22343903
bngcce@kar.nic.in
4
²æêÀÄw JA. ²¯Áà, PÉJJ¸ï
ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
080-22355927
cao-cce-ka@kar.nic.in
5
¥ÉÆæ. gÁªÀÄPÀȵÀÚ gÉrØ
dAn ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ(±ÉÊPÀëtÂPÀ) &
¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀiÁ»w
C¢üPÁj
080-22343982
dce.academic@gmail.com
6
qÁ. ¹zÀÝ°AUÀ¸Áé«Ä
¸ÀAAiÉÆÃdPÁ¢üPÁj (£ÁåPï)
080-22343980
slswamy@gmail.com
6
²æÃ. J£ï.ªÀiÁzÉÃUËqÀ,
PÉJ¸ïJJ¸ï
¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
080-22343982
ao1-cce-ka@kar.nic.in
7
²æÃ. J£ï.ªÀiÁzÉÃUËqÀ,
PÉJ¸ïJJ¸ï
¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
080-22341604
ao1-cce-ka@kar.nic.in
8
 
080-22341604
dd1-cce-ka@kar.nic.in
9
qÁ. J£ï. gÀªÉÄñï gÉrØ
ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À
C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 
080-22389459
dce.itsection@gmail.com
10
¥ÉÆæ. gÁªÀÄPÀȵÀÚ gÉrØ
«±ÉõÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
080-22343981
dce.specialofficer@gmail.com
Officers on Special Duty
Sl. No.
Name of the  Officer
Designation
Contact Number
E-mail id
1.
²æà J. £ÁgÁAiÀÄt ¥Àæ¸Ázï
£ÉÆqÀ¯ï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
080-22389459
placementcell.dce@gmail.com
2
²æÃ. gÁWÀªÉÃAzÀægÁdÄ
£ÉÆqÀ¯ï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
080-22389459
dce.edusat2013@gmail.com
3
²æÃ. ²æÃPÁAvï Dgï.
£ÉÆqÀ¯ï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
080-22373130
dce.ugcpmc@gmail.com
4
qÁ. ¸ÀĪÀÄ£À PÉ.J¸ï.
£ÉÆqÀ¯ï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
080-22343981
dce.specialofficer@gmail.com
5

C²é¤
£ÉÆqÀ¯ï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
080-22389459
dce.rusa2014@gmail.com
6
²æÃ. ²æäªÁ¸ï f.
£ÉÆqÀ¯ï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
08022343904
 
7
qÁ. gÀ« PÉÆïÁgÀÌgï
£ÉÆqÀ¯ï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
08022343904
 
Contact Us

Office of the Commissioner
Dept of Collegiate education
2nd Floor, DTE Building,
Palace road Bangalore - 560001

Fax: +91-080-22283758,22343794
Email: bngcce@kar.nic.in
EPABX No: 22343904, 22343905